இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் காப்புரிமை பெறப்பட்டவை. "இமயகிரி சித்தரின்" அனுமதியின்றி பிரதி எடுக்கவோ மற்றதளங்களில் மறுபதிவு செய்வதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Translate

Monday, 8 October 2012

சித்தர்களின் இரசவாதம் - பாகம் - 1-siddhar alchemy

rpj;jh;fspd; ,urthjk; -ghfk;-1


gpwe;J tho;e;J ,wg;gJjhd; kdpj tho;tpd; ,ay;gh?kdpj tho;tpd; KbT ,wg;Gf;Fk; mg;ghw;gl;lJ! mJ ,aw;ifapy; kiwg;ghf cs;sJ. me;j kiwg;gpid mwptJ vg;gb? mwpe;jth;fs; cs;sduh? mjd; topKiw vd;d? ,wg;ig nty;y KbAkh? vd;w gy Nfs;;tpfSf;F tpil fz;lth;fs;jhd; rpj;jh;fs;! rpj;jh;fspd; fUj;jpy; kuzk; vd;gJ kdpj tho;tpy; Vw;gLk; khngUk; tpgj;Nj nahopNa ,aw;if je;j Kbty;y! ,aw;ifia nty;y Kaw;rpf;Fk; ,d;iwa tpQ;Qhdpfspd; mpwTf;Fk; Muha;r;rpf;Fk; vl;lhj gy Ntjpapay; El;gq;fis rpj;jh;fs; fz;ldh;.


jhk; fz;l cz;ikfis- ,aw;ifNahL xd;wpa mDgtq;fis gy E}W ghly;fspy; kiwj;Js;sdh;. ,JNt rpj;jh;fspd; ,urthjk; vdg;gLk;. ,urthjk; vd;gJ ,Uk;igg; nghd;dhf;FtJ vd;gjy;y. mJ ,urthj mhpr;RtbNa jtpu mJNt KO tpsf;fKk; Nehf;fKky;y: mopAk; clk;ig mopah fhafy;gkhf;FtNj rpj;jh;fspd; ,urthj jj;JtkhFk;!.


       ,e;j ,urthjf; fiyia gyE}W Mz;Lfshf guk;giu guk;giuahfg; Nghw;wp gyE}W kiwnkhopg; ghly;fsp;y; kiwj;Js;sdh; ek;ehl;L rpj;jh;fs;. g+h;t Gz;zpaKk; rpj;jh;fspd; MrpAk; g+uzkha; fpilf;fg;  ngw;wth;fSf;Nf ,jd; cz;ik GhpAk;. mg;gbg;gl;lth;fs; jkpofnkq;Fk; Mq;fhq;Nf ,tw;;iw mwpe;Jk; mwpahjth;fs; Nghy; mlf;fkhf tho;e;J tUfpd;wdh;. gy;fiyf;fofg; gbg;Ngh>Nrhjidr;rhiy Ma;TfNsh epfo;j;jhky; gy ,urthjf; fUj;Jf;fisr; ruskhf tpsf;Fk; jpwd; cilath;fs;. rpj;jd; Nghf;F rptd; Nghf;F vd;W tho;gth;fs;!


     ,urthjk; kw;Wk; fhafy;g Muha;r;rpapid gy E}w;whz;Lfshf vfpg;J rPdh n[h;kd;; yz;ld;; u\Pah Nghd;w gy;NtW ehLfspy; ele;J te;Js;sJ. ,jpy; ghuhnry;r];; Ngrpy;thyd;ild n`h;k];; Nfh`q; Nghd;w Qhdpfs; ,urthj;jpy; ntw;wpaile;Js;sdh;. ,th;fSk; ,jd; ,ufrpaq;fis jkJ E}y;fspy; ghpghi\fspy; vOjpAs;sdh;. Nkiyehl;L ,urthjpfSk; gQ;rg+j rf;jpapid mwpe;Js;sdh;. Mdhy; mth;fs; gQ;rg+jj;jpy; ehd;F rf;jpfis kw;Wk; Vw;Wf; nfhz;Ls;sdh;. mjhtJ epyk;; ePh;; neUg;G; fhw;W Mfpaitfis kl;LNk. ,e;j ehd;F rf;jpfisf; (Four Elements) nfhz;L ,urthj;jpy; ntw;wpailaKbAk; vd;gJ ,th;fs; $w;W.
              nte;joypy; ,ujk;;;itj;J Ie;J Nyhfj;ijAk;
              Ntjpj;J tpw;Wz;zyhk;
          NtnwhUth; fhzhky; cyfj;J cyhtyhk;
              tpz;ztiu Vty; nfhs;syhk;
          re;jjKk; ,sikNahbUf;fyhk; kw;nwhU
              rhPuj;jpDk; GFjyhk;
          ryNky; elf;fyhk; fdy;Nky; ,Uf;fyhk;
              jd;dpfhpy;yh rpj;jp ngwyhk;

vDk; jhAkhdth; ghlypy; ,urthj rpj;jp gw;wp Nkw;fz;lthW Ngrg;gLfpwJ.     ,Ue;Jghh; #jj;ij vt;tz;zj;jhYk;
,Uf;fpdtd; Njtdlh Mdhy;- ,Lf;fkpy;iy .
                                            vd;gJ a+fp Kdpapd; ghl;L


       tlnkhop ,uhk fhtpaj;jpYk; =uhkh; gjpdhd;F Mz;L tdthrk; nrd;wNghJ mth; jz;lfhUz;aj;jpy; rpj;jh;fsplkpUe;J ngsjpf tpj;ijiaAk; thjKiwfisAk; fw;Wf; nfhz;ljhf nra;jp fpilf;fpwJ.     Mf ,urthjk; vd;why; ekf;F rpj;jh;fNs Kd;dpw;fpwhh;fs;. rpj;jh;fs; vd;why; rpj;jj;jpy; rpe;jpj;jgbNa clYk; cz;gdTk; mile;J mDgtpg;gth;fs;. mdpkh Kjy; trpj;Jtk; m\;lkh rpj;jpfis iftug; ngw;wth;fs; jd;idj;jhd; ahh; - vq;fpUe;J te;Njhk; - ekf;Fs;Ns vd;d ,Uf;fpwJ vd;gij jd; Mj;k Qhdj;jhy; cs;Nehf;fp ghh;j;jth;fs;. ,th;fs; fhuz fhhpa tiffshy; clk;ig Nrhjpj;J vt;ntt;tifg; nghUs;fshy; clk;G MdJ vd;W Kjypy; njhpayhdhh;fs;.


,e;j clk;Gf;F kuzk; cz;L vd;gJk;; gpwg;Gk; ,wg;Gk;; cyfk; KOtJk; vf;fhyj;jpYk; xNu khjphpahf ,Uf;fpwijAk; itj;jpaf; nfhs;ifAk; xNu khjphpahf rpU\;b fhyj; njhlf;fj;jpypUe;J ,d;wsTk; ele;J xNu Njfj;jpy; ,Ue;J nfhz;L kuzkpyh ngUtho;itf; fz;Lgpbj;J gpzp %g;G rhf;fhL ,itfis nty;y thjk; itj;jpak;; Nahfk; Qhdk; ,itfis ngwNtz;b fz;Lgpbf;fg;gl;lNj ,urthjk;.


     clk;G mopahky; ,Ue;jhy;jhd; ,e;j clk;gpy; ,Ue;J nfhz;L Md;khit epiyg;gLj;jp gpwthj ngUepiyf;F tuKbAk;. MfNt clk;gpd; Neha; jPh;f;fTk; %g;gpYk; ,sikAld; ,Uf;fTk; itj;jpaKk;; fhafy;gKk;; ,urthjKk; fhzNtz;ba epiy te;jJ:

           clk;ghh; mopapy; capuhh; mopth;
          jplk;gl nka;Qhdk; NruTk; khl;lhh;
          clk;ig tsh;f;Fk; cghak; mwpe;Nj
          clk;ig tsh;j;Njd; caph; tsh;j;NjNd
vd;gJ Kjd;ikr; rpj;jh; jpU%yh; thf;F.


       thjp m/jhtJ Alchemistd; ,yl;rpak; vd;dntdpy; - Kf;fpakha; nja;t gf;jp cs;stdha; ,Uf;f Ntz;Lk;. ituhf;fpak;; jahs Fzk;; jUkk; Nkyhd kdRj;jk; - Mfpa ,f;Fzq;fs; mtrpak;. ,th;fSf;F nghUshir mjhtJ nghd;dhir kw;Wk; ngz;zhir $lhJ. ,th;fNs ,urthjpfs;; MfKbAk;.


     vg;gb xU Foe;ij fh;g;gj;jpy; cUthFk; NghNj gQ;rg+jq;fspd; tpfpjhrhu cwT gpujhdNkh mt;tz;zNk thjk; rpj;jpg;gjw;F Nkw;nrhd;d Ik;g+jq;fsd; cwT fpukg;gb mika Ntz;Lk;. ,t;tpfpjhr;rhuj;jpy; rpWkhWjy; Neh;e;jhYk; fUtpypUf;Fk; rpR vg;gb rpije;J NghFNkh mJNghy ,urhad khWjy;fspd; ,Wjp KbT Njhy;tpahf ,Uf;Fk;.
                                ghfk; -2 y; -njhlUk;


ed;wp !
,kafphp rpj;jh;;;
www.siddharprapanjam.orgNo comments:

பதிவுகளின் வகைகள்