இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் காப்புரிமை பெறப்பட்டவை. "இமயகிரி சித்தரின்" அனுமதியின்றி பிரதி எடுக்கவோ மற்றதளங்களில் மறுபதிவு செய்வதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Translate

Friday, 31 August 2012

வர்ம இளக்கு முறை:முதுகு தண்டுவட வலி.
வர்ம இளக்கு முறை:  முதுகு தண்டுவட வலி – Back pain


இந்திய பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர்கள் &

முப்பு,காயகற்ப ஆய்வாளர்கள் கூட்டமைப்பு .திருச்சி 

கருத்தரங்கம் -நிகழ்ச்சி 


வர்ம ஆசான் Dr.C.முருகேசன் .அவர்கள்.மயங்கியவரை எழுப்பும் வர்ம 

அடங்கல் தலங்கள் செயல் முறை விளக்கம்.பாரம்பரிய வர்ம மருத்துவ செயல் 

முறை விளக்கம், வர்ம ஆசானின் நேரடிவிளக்கம்.


நன்றி !

இமயகிரி சித்தர் ...

www.facebook.com/imayagiri siddhar

web: www.siddharprapanjam.org

blog: siddharprapanjam.blogspot.in

"siddhar vedha gurukulam in southindia"

"indian traditional siddha medicine and muppu,researcher organisation southindia"

channel:www.youyube.com/user/nagarajgurugi

email:siddharprapanjam@gmail.com 

siddharvedhagurukulam@gmail.com

No comments:

பதிவுகளின் வகைகள்